12 mln zł w 2018r. dopłat za wodę i ścieki w Mysłowicach. Z budżetu miasta?

Potężne zadłużenie w kwocie ponad 190 mln zł.

Zgodnie z załączonym zestawieniem czynnych kredytów (załącznik na końcu artykułu), pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2017 r. MPWiK jest zadłużone łącznie z odsetkami na kwotę 190 349 675,39 zł.

Poręczenie Miasta Mysłowice na dzień 31.12.2017 r. łącznie z odsetkami wynosi 151 042 967,54 zł.

MPWiK zgodnie z nowym prawem przedstawiło do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie plan opłat taryfowych za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla mieszkańców Mysłowic, podzielony na trzy okresy po 12 miesięcy każdy. W pierwszym okresie łączna opłata taryfowa miałaby wynosić, po zatwierdzeniu przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 21,37 zł/m³.

Na pytanie o wysokość opłat taryfowych w kolejnych dwóch okresach nie udzielono mi odpowiedzi z uwagi jak to ujęto „ braku pełnomocnictwa do udzielenia takiej informacji”.

Po analizie powyższych danych, a w szczególności harmonogramu spłat, z którego wynika, że do tego roku MPWiK spłacał jedynie odsetki w wysokości ok. 5mln zł rocznie to od roku 2019 musi rozpocząć spłatę oprócz odsetek również raty kapitałowe w wysokości ponad    10 mln zł rocznie co w znacznym stopniu przekroczy możliwości finansowe spółki,  możemy się domyślać na jak wysokim poziomie musiała zostać określona wysokość opłaty taryfowej aby spółka mogła dalej funkcjonować. Dlatego nie dziwi opór w ujawnieniu tej informacji.

Komisja Rewizyjna na mój wniosek zwróciła się z wnioskiem o udzielenie tych informacji do: Prezydenta Miasta, Zarządu spółki MPWiK, oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z wstępnych kalkulacji wynika iż dla utrzymania opłat taryfowych na obecnym poziomie, jak obiecuje Pan Prezydent, budżet miasta musiałby dotować MPWiK w tym roku na kwotę ok. 12 mln zł. Nie znajdujemy takiej pozycji w budżecie na ten rok, czyli rodzi się pytanie na czyj koszt to się odbędzie?  

Załącznik z całym zadłużeniem MPWiK Mysłowice: Zadłużenie MPWiK

Eugeniusz Lelonek -Radny Miasta Mysłowice.