PORADY PRAWNE

PORADY PRAWNE -napisz do nas zapytanie. Nasz prawnik udzieli odpowiedzi.


22.05.2018r. Dotyczy materiału z 18.05.2018r.

Re: Na pańską prośbę dołączam uproszczony schemat postępowania mediacyjnego oraz wzory pism.

-Lex

1  Wniosek o przeprowadzenie mediacji 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MEDIACJI

3  UMOWA O MEDIACJĘ

 

 

18.05.2018r.

 

Pytanie:

Jakiś czas temu po długoletnim pożyciu rozstałem się ze swoją konkubiną. Z tego związku mamy 10- letniego syna i niestety moja „ex” uniemożliwia mi z nim kontakty. Od rozstania nie miałem możliwości spotkać się z dzieckiem, ani nawet z nim porozmawiać telefonicznie. Czy jest jakiś środek prawny dzięki któremu mógłbym wyegzekwować od niej uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

 

Odpowiedź:

Sugerujemy, aby wpierw skorzystać z mediacji jako pozasądowego załatwienia sprawy. Jest to ważne szczególnie w sprawach rodzinnych, które są delikatne, intymne a sądy i cały proces sądowy narażają rodzinę na jeszcze większy stres zwłaszcza, że chodzi tu o dziecko. Sądy w takich sporach uważamy za ostateczność. Mediacja natomiast jest tańsza od sądu a sama ugoda dotycząca kontaktów będzie wiążąca. Natomiast jeśli by do tej ugody nie doszło lub jej postanowienia nie były respektowane na drogę sądową zawsze można wstąpić.

Jeśli Pan nie chce lub nie widzi szansy załatwienia sprawy poprzez ugodę, konieczne będzie wytoczenie powództwa. Niestety takie sprawy są znacznie rozciągnięte w czasie, bowiem na samo wyznaczenie postępowania czeka się niekrótko. Ponadto orzeczenie sądu może okazać się dla Pana niezadawalające. Należy wówczas wziąć pod uwagę postępowanie odwoławcze, które również trwa. Ponadto postępowania sądowe należą do kosztownych. Do opłat sądowych należy doliczyć również koszty zastępstwa procesowego oraz koszty kancelaryjne.

Obecnie mediacje, szczególnie w sprawach rodzinnych, zyskują na popularności a mediatorzy specjalizują się w postępowaniach mediacyjnych z zakresu spraw rodzinnych właśnie.

Lex

 


16.04.2018r.

W moim małżeństwie już od dłuższego czasu układa się na tyle źle, że postanowiliśmy się z mężem rozstać. Poznałam kogoś wyjątkowego i chciałabym z nowym partnerem ułożyć sobie życie na nowo. Bardzo zależy mi aby moje małżeństwo zostało zakończone jego unieważnieniem, a nie rozwodem. Co powinnam zrobić? Dodam, że nie mieliśmy dzieci.

 

Odpowiedź:

 

Szanowna Pani,

Unieważnić małżeństwo można tylko z przyczyn przewidzianych w przepisach KRO a dotyczą one przeszkód małżeńskich do których należą:

  • Przeszkoda wieku

Przepisy prawa wymagają, aby zarówno kobieta jak i mężczyzna mieli ukończone 18 lat (po nowelizacji KRO w 1998 wiek mężczyzny został obniżony z 21 na 18 lat). Nadmienić należy, że sąd opiekuńczy z ważnych powodów może zezwolić kobiecie, która ukończyła 16 lat  na zawarcie małżeństwa. Jednak kobieta poniżej wieku 16 lat ani mężczyzna poniżej wieku 18 lat nie mogą zawrzeć małżeństwa nawet za zezwoleniem sądu. Nie będę tłumaczyła ewentualnej konwalidacji małżeństwa bo myślę, że ta sytuacja Pani nie dotyczy w ogóle.

  • Przeszkoda ubezwłasnowolnienia

Małżeństwo zawarte przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie jest nieważne. Całkowite ubezwłasnowolnienie oznacza bowiem, że osoba taka nie ma zdolności do czynności prawnych i nie może spełniać zadań małżeństwa i rodziny. Z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa może wystąpić każdy z małżonków. Jednak z takim wnioskiem nie można wystąpić po uchyleniu ubezwłasnowolnia.

  • Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju

Ta przeszkoda jest podstawą unieważnienia małżeństwa, jeżeli występowała w chwili jego zawarcia. Ma ona jednak charakter względny, sąd bowiem może zezwolić na zawarcie małżeństwa jeżeli choroba lub niedorozwój nie zagrażają małżeństwu, potomstwu, zadaniom wynikającym z pełnienia władzy rodzicielskiej.  Małżeństwo zawarte pomimo występowania choroby psychicznej nie zostanie unieważnione gdy choroba ta później ustała.

  • Przeszkoda bigamii

Zasada monogamii oznacza, że pozostawać można tylko w jednym związku małżeńskim. A zatem drugie małżeństwo zawarte gdy pierwsze trwa powoduje, że to drugie jest nieważne. Jednak gdyby pierwsze małżeństwo ustało z jakiejś przyczyny lub zostało unieważnione, to drugie małżeństwo bigamiczne zostaje konwalidowane („uzdrowione”) i jest ważne.

 

  • Przeszkoda pokrewieństwa i powinowactwa

Zgodnie z przepisami KRO małżeństwa nie mogą zawrzeć krewni w linii prostej bez ograniczenia oraz rodzeństwo rodzone i przyrodnie. Ponadto art. 201 KK stanowi, iż stosunki kazirodcze są przestępstwem przeciwko obyczajowości. Tej przeszkody nie można w żaden sposób usunąć. Natomiast z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa może wystąpić każdy kto ma w tym interes prawny.

  • Przeszkoda przysposobienia

W wyniku przysposobienia pomiędzy przyspasabiającymi a przysposobionym powstaje taka relacja jak między rodzicem i dzieckiem. Dlatego też jest to przeszkoda zawarcia małżeństwa, ale ograniczona tylko do przysposabiający- przysposobiony. Przepisy KRO nie zakazują bowiem małżeństwa między przysposobionym a krewnym przysposabiającego.

  • Stan wyłączający świadome wyrażanie woli

Zaliczyć do tej przeszkody można stan inny niż choroba psychiczna lub niedorozwój, np. zaburzenie psychiczne, nerwowe, zaawansowane zmiany miażdżycowe, wpływ narkotyków, alkoholu, środków farmakologicznych.

  • Błąd

Błąd może pojawić się wówczas gdy osoba zawierająca związek małżeński pozostawała w błędzie co do tożsamości drugiej strony. Błąd ten dotyczy zarówno tożsamość fizycznej (która w dzisiejszych czasach należy do rzadkości) oraz tożsamości cywilnej, np. czy osoba którą zamierzamy poślubić jest kawalerem/panną, rozwiedziony, wdowiec, potomkiem określonych rodziców, itp. Należy również przywołać w tym przypadku właściwości osobiste przyszłego małżonka jak, np. niemoc płciowa, homoseksualizm, obojnactwo, transseksualizm, itp.

  • Groźba

Ta przeszkoda oznacza, że osoba wchodząca w związek małżeński nie miała możliwości swobodnego podjęci decyzji i wyrażenia własnej woli. Przy czym groźba musi być po pierwsze bezprawna, po drugie na tyle poważna, że obawa poważnego niebezpieczeństwa osobistego osoby składającej oświadczenie pod wypływem przymusu lub poważnego niebezpieczeństwa osób jej bliskich była uzasadniona, po trzecie pomiędzy groźbą a złożonym oświadczeniem woli o wstąpieniu w związek małżeński musi istnieć związek przyczynowy. Nie ma znaczenia od kogo pochodzi groźba, czy bezpośrednio od drugiej strony stosunku prawnego, czy od rodziny tej strony.

 

 

  • Przeszkoda dotycząca pełnomocnictwa

Przeszkoda ta dotyczy sytuacji, kiedy małżeństwo zostało zawarte przez pełnomocnika mimo braku zezwolenia sądu, nieważności pełnomocnictwa, po skutecznym odwołaniu pełnomocnictwa. W takich sytuacjach bowiem, samo pełnomocnictwo nie wystarcza do zawarcia małżeństwa.

Unieważnić małżeństwo można tylko, gdy zaistnieje któraś z powyższych przesłanek

Lex

 


Pytanie:

Do naszej placówki wpłynęło z sądu zawiadomienie o skazaniu nauczyciela prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Kiedy dyrektor powinien wypowiedzieć nauczycielowi stosunek pracy?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 KN stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa w razie prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wygaśnięcie stosunku pracy jest zdarzeniem prawnym i wynika z mocy prawa. Natomiast wypowiedzenie jest czymś innym, mianowicie oświadczeniem woli. Dyrektor szkoły nie tyle wypowiada, czy rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy, co stwierdza jego wygaśnięcie na mocy art. 26 ust. 1 pkt 3 KN.

Lex


Pytanie:

Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim ze względu na ciążę. Dyrektor placówki chciałby złożyć wypowiedzenie na mocy którego uległyby zmianie warunki umowy dotyczące wymiaru zatrudnienia z 1 etatu na ½ etatu. W jaki sposób może złożyć wypowiedzenie?

Odpowiedź:

Pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim nie można jednostronnym oświadczeniem woli zmienić ani warunków płacy i pracy na mniej korzystne, ani wypowiedzieć umowy o pracę. Również nie będzie Pani miała takiej możliwości, gdy nauczycielka będzie korzystała z urlopu macierzyńskiego. Zmiany takiej można dokonać tylko za zgodnym oświadczeniem woli obu stron, czyli pracownik musi się na takie warunki zgodzić.

Lex


Pytanie:

Czy nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim a zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługuje prawo złożenia wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę?

Odpowiedź:

Artykuł 23 ust. 1 pkt 1 KN stanowi, iż stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ustaje na wniosek nauczyciela z końcem roku szkolnego, po wcześniejszym przedłożeniu przez niego trzymiesięcznego wypowiedzenia. Fakt przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim nie ma znaczenia. Podkreślić należy również, że stosunek pracy można rozwiązać w dowolnym czasie za porozumieniem stron.

 Lex