Bolina Północ, Bończyk Katowicka – co się zmieni w przestrzeni miasta w najbliższym czasie? Wszystko w rękach Radnych!

Na najbliższej sesji Rady Miasta 26 sierpnia 2021 Radni będą między innymi decydować o przystąpieniu do zmian planów zagospodarowania przestrzennego Bolina Północ (link) , Bończyk Katowicka (link).  Mamy głęboką nadzieję, że Radni poświęcą odrobinę uwagi i dzięki temu do przestrzeni publicznej dostanie się nieco więcej faktów które mogą zaciekawić mieszkańców. Na obszarze planu Bończyk Katowicka znajduje się nieczynny od jakiego czasu Auchan w którym  jeszcze niedawno wielu robiło zakupy i pewnie równie wielu by chciało aby Mysłowice nie były białą wyspą na mapie dużych marketów.

O czym zadecydują zatem Radni?

Bończyk Katowicka – z samego „przystąpienia do zmiany” ani uzasadnienia precyzyjnie wiele nie wynika – w załączniku jest mapa całego planu na której nie zaznaczono który rejon będzie podlegał zmianą co zresztą jest w pełni uzasadnione bo udział społeczeństwa w tego typu sprawach jak pokazuje wcześniejsze doświadczenie np. z planem niedawno uchwalanym (link) nie wychodzi obecnej władzy zbyt dobrze, a czasem wręcz fatalnie – finalne wycofanie się np. z budowy składowiska odpadów na tym terenie dla MPWiK. Z wniosku można się jedynie dowiedzieć:

(..)Przyczyną podjęcia prac nad przystąpieniem był wniosek złożony w maju bieżącego roku o zmianę miejscowego planu w rejonie ulic Bończyka i Katowickiej w zakresie zmiany powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, wysokości zabudowy oraz wskaźnika ilości miejsc postojowych. Wnioskowane zmiany spowodowane są dostosowaniem ustaleń planu do obecnej technologii magazynowania konkurencyjnej na rynku. W miejscowym planie dopuszczona jest zabudowa usługowa w którą wpisują się usługi logistyczne.(…)

Budzący szczególne obawy jest zapis w uzasadnieniu do uchwały:

 – uszczegółowienie rodzaju możliwej zabudowy, wykluczy obecne wątpliwości interpretacji zapisów.

Świadczyć może o tym, że plany dotychczas uchwalane przez Radnych są wadliwe bo budzą elementarne wątpliwości, albo będą lokalizowane przedsięwzięcia które mogły by budzić wątpliwości co do ich zgodności z planem i trzeba je zawczasu prawnie uregulować.

Sprawa ogólnie jest ciekawa bo przecież inwestor może wybudować centrum logistyczne przy obecnych, określonych w obowiązującym planie parametrach więc „dostosowanie” raczej nie będzie polegało na zwiększeniu wymaganego zachowania obszarów zielonych, minimalnej ilości miejsc postojowych etc., Miejmy nadzieje, że nie powstanie betonowa wyspa, a samochody pracowników i interesantów nie będą blokowały ulic.

Bolina Północ – tu sprawa wygląda podobnie , nie wiadomo który obszar planu będzie podlegał zmianom. Zakres też jest co najmniej nowomownie opisany :

(…)Przyczyną podjęcia prac nad przystąpieniem był wniosek złożony w lutym bieżącego roku o zmianę miejscowego planu Bolina Północ w zakresie zmiany treści paragrafu piątego przedmiotowego planu poprzez dodanie do listy wykluczeń określonych zakazów jednocześnie umożliwiających realizację nowej inwestycji na wskazanym obszarze.(…)”  Niestety brak szczegółów.

Ponadto również w przypadku tego planu celem zmian jest między innymi  :

„- uszczegółowienia polityki parkingowej dostosowanej do rodzaju inwestycji umożliwi efektywniejsze wykorzystanie terenów inwestycyjnych”

Miejmy nadzieje, że i tutaj ta zmiana polityki nie polega na tym , że auta pracowników i klientów mają blokować ulice i trawniki zamiast parkować na terenie zakładów.

W przypadku obydwu planów wskazano, że wnioskowane zmiany nie naruszają obecnego Studium choć nie załączono np. analizy która by wskazywała np. że inwestor wnosi o ograniczenie obszarów zielonych które w planie wynoszą minimalnie x a wnioskuje się o zmniejszeni do wartości y co jest zgodnie ze studium które określa tą wartość np. na poziomie z. Szkoda, ale pewnie dociekliwi Radni i to sprawdzili. Osobną kwestią pozostaje fakt, ze obecnie trwają prace nad zmianą Studium, a mieszkańcy złożyli wiele wniosków których pomimo znacznego upływu czasu Prezydent nie rozpatrzył (praktyka rozpatrywania uwag do planów przez Prezydenta Dariusza Wójtowicza  była wielokrotnie opisywania (link poniżej artykułu) . Czy zatem pochopnie zmieniając plany Radni nie naruszą studium które równolegle jest procedowane? Znaczne środki zostały już w to zaangażowane więc warto się nad tym pochylić aby obecne zmiany planów nie wymusiły cofania procedury planistycznej.