Przypomnienie dla Pana Prezydenta Mysłowic o co wnosili mieszkańcy w uwagach do planu.

Z uwagi na zamieszczone oświadczenie Prezydenta  Dariusza Wójtowicza na portalu www.myslowice.net, określającym się jako portal przyjazny mieszkańcom oraz  facebooku  pragniemy przypomnieć o co wnosili mieszkańcy w decydującej liczbie uwag do planu, które obecny Prezydent w całości odrzucił, a które poparła Rada Miasta:

Mieszkańcy Bończyka w zdecydowanej większości wniosków  :

  1. Wyrażali sprzeciw przeciwko drastycznemu pomniejszaniu terenów zielonych na obszarze, dla którego ogłoszony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wnosili o to, aby powstał park na obecnych terenach zielonych w rejonie ul. Kormoranów, ul. Staszica i Szkoły Podstawowej nr 4, bez jakichkolwiek wydzielonych obszarów, przeznaczonych pod jakąkolwiek zabudowę. Utworzenie parku mieszkańcy wnioskowali również w ramach budżetu obywatelskiego. Wniosek miasto próbowało storpedować – ale dzięki uporowi mieszkańców wniosek został poddany głosowaniu i wygrał w sposób zdecydowany uzyskując rekordową liczbę głosów!
  2. Sprzeciwiali się likwidacji terenów zielonych wzdłuż ul. Katowickiej – tereny naprzeciw stacji Orlen, koło przystanku autobusowego) co zdaniem mieszkańców spowoduje usunięcie naturalnej granicy, chroniącej mieszkańców przed hałasem z DK 79 (ul. Katowickiej) i zanieczyszczeniami. Ponadto wskazywali, że pogorszy się znacząco komfort życia mieszkańców z uwagi na dopuszczenie powstania kolejnej, w promieniu 1 km, stacji benzynowej vis a vis stacji Orlen; wzmożony ruch samochodów na, już i tak zakorkowanym skrzyżowaniu ul. Katowickiej i Bończyka potęgować będzie smog powstały ze spalin samochodowych i ograniczy możliwość ewentualnej przebudowy wspomnianego skrzyżowania w kontekście przedłużenia trasy DTŚ. Likwidacja resztek zieleni jest zdaniem mieszkańców sprzeczna z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice”, z dn. 30.10.2008r” odnośnie promowania form zagospodarowania terenów sprzyjających środowisku, tworzeniu obszarów otwartych i stwarzaniu przyjaznych warunków życia dla mieszkańców.
  3. Wnosili o umieszczenie planowanego przebiegu trasy DTŚ w projekcie MPZP. W palnie brak zaznaczenia terenów którymi będzie przebiegać trasa wraz z zjazdami i ten fakt nie jest wzięty pod uwagę w analizach sporządzonych na potrzeby planu oraz nie uwzględniono w planie zarezerwowania terenu na stworzenie stref ochronnych i skomunikowania dzielnicy z nową drogą.
  4. Wnosili o zwiększenie ilości miejsc postojowych dla nowo powstających budynków do 2 na jedno mieszkanie (obecny standard to 2-3 samochody na rodzinę). Przyjęta w planie niska ilość miejsc postojowych powoduje, że mieszkańcy nowych inwestycji są zmuszeni do zastawiania samochodami dróg osiedlowych w pobliżu miejsca zamieszkania. Obecnie w dzielnicy jest bardzo trudna sytuacja w tym zakresie, a planowana dalsze znaczne zagęszczenie zabudowy może znacznie pogorszyć i tak kryzysową sytuację.
  5. Wnosili o wykonanie aktualnej mapy akustycznej dla oddziaływania drogi krajowej 79 oraz uwzględnienie wyników pomiarów w kształtowaniu parametrów terenu, w tym zapewnieniu właściwej ochrony akustycznej dzielnicy, szczególnie w aspekcie planowanej wycinki drzew wzdłuż ul.Katowickiej będącą konsekwencja proponowanych przez Prezydenta zapisów. Mapa akustyczna została sporządzono kilkanaście lat temu, gdy ruch był o wiele mniejszy, a i tak już wtedy wskazywała na przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.
  6. Wnosili o zachowanie dotychczasowego przeznaczenia terenów oznaczonych w planie 1MW/KSp oraz 2MW/KSp czyli o usunięcie dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej i  sprzeciwiali się stworzenia możliwości zlikwidowania istniejących parkingów osiedlowych, obsługujących dzielnicę co spowoduje zdaniem mieszkańców chaos i zakorkowanie zatłoczonych ulic w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego/Skotnicy Wielkiej.
  7. Wnosili o ograniczenie terenu 12 MW i zachowanie istniejącego ciągu komunikacyjnego (dojście chodnikiem w kierunku przystanku autobusowego oraz dalej, w stronę byłej kopalni, szpitala i centrum miasta). Jest to jeden z głównych ciągów komunikacji pieszej mieszkańców.
  8. Wnosili o ograniczenie intensywności zabudowy i  zwiększenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla nowej zabudowy aby nie dopuścić do bardzo gęstej zabudowy deweloperskiej na którą zezwalały zapisy projektu planu.

Mieszkańcy precyzyjnie wskazali co i w jakim rejonie chcą zmienić, a Rada Miasta przychyliła się  żeby te wnioski uwzględnić w formie zaproponowanej przez mieszkańców.

Niestety Pan Prezydent w swym oświadczeniu na https://facebook.com/story.php?story_fbid=2420686088148105&id=1415322025351188 do zasadniczych kwestii się nie odniósł. Warto przypomnieć, że Prezydent na spotkaniach z mieszkańcami prezentował zgoła odmienne stanowisko od obecnego.

Projekt uchwały wprowadzony pod głosowanie na grudniowej sesji   o którym mowa jest dostępny (jeszcze) na stronie Urzędu Miasta pod adresem:

http://www.bip.myslowice.pl/data/other/projekt_uchwaly_nr_17_30.pdf 

Część graficzna:

http://www.bip.myslowice.pl/data/other/wlk._skotnica_katowicka_bonczyka_rysune.pdf

Każdy może sprawdzić jakie uwagi były złożone oraz zapoznać się ze  sposobem  ich rozpatrzenia przez Pana Prezydenta (złożono do drugiego wyłożenia 126 wniosków zawierających liczne uwagi – żadna uwaga  nie została uwzględniona! )  Podano również z jakich powodów Prezydenta uwagi mieszkańców odrzucił – wskazania na rażące naruszenia prawa czy sprzeczności o których mowa w oświadczeniu trudno się w doszukać.