Sesja Rady Miasta Mysłowice listopad 2019r.

dd

28 listopada 2019 r. o godzinie 15:00, rozpocznie się Sesja Rady Miasta Mysłowice.

Przedstawiamy państwu porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019r.
 3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice, w tym podjęcie uchwały w sprawie:
  • zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Mysłowice na lata 2017 – 2021″ stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/435/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r. (nr 11),
 4. Jakość świadczonych usług przez Urząd Miasta i jednostki podległe, w tym podjęcie uchwyty w sprawie:
  • przystąpienie do prac nad wdrożeniem normy PN – ISO 37 120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia (nr 15).
 5. Restrukturyzacja zadłużenia Miasta Mysłowice.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwyt wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:
  • ustalenia na rok 2020 wysokości opat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu  strzeżonym  oraz  wysokości  kosztów  w  przypadku   odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (nr 2),
  • zmiany Uchwały Nr 111/35/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie stosowania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (nr 3),
 • wyrażenia  zgody  na  sprzedaż   w  drodze   bezprzetargowej  nieruchomości  położonej  w Mysłowicach przy ulicy Norberta Bonczyka na rzecz użytkownika wieczystego (nr 5),
 • zmiany Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (nr 4),
 • zmiany Uchwały Nr VII/104/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału smrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach (nr 7),
 • Rocznego programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020
 • przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Mysłowice do zmian klimatu do roku 2030″ (nr 8),
 • wydrążenia opinii na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położnego w Mysłowicach przy ul. Lompy (nr 9),
 • wyrażenia opinii na umorzenie z urzędu wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej (nr 10),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok (nr 12),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice (nr 13).
 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady
 2. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie
 3. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektów uchwal w sprawie:
  • przystąpienie do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Mysłowic (nr 1),
  • rozpatrzenia skargi Pani … na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mysłowicach (nr 14),
 4. Wnioski i oświadczenia
 5. Zamknijcie sesji.

Zapraszamy