Styczniowa Sesja Rady Miasta. Opłata za śmieci i inne uchwały.

Dzisiaj 30 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice, w tym:

 • przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej sesji z dnia 13 listopada 2019 r.,
 • przyjęcie protokołu z XV sesji z dnia 28 listopada 2019 r.

3. System gospodarki odpadami w mieście, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty  (nr 5) (709.97 KB),
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (nr 6) (1281.25 KB).

4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku  (nr 2) (1934.04 KB),
 • zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Jaworzno zadania świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez Wodociągi Jaworzno sp. z o. o. dla części mieszkańców gminy Mysłowice  (nr 4) (278.98 KB),
 • przyjęcia od Wojewody Śląskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  (nr 1) (86.71 KB),
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2019 rok  (nr 7) (237.8 KB),
 • zmiany Uchwały Nr LIV/1018/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych  (nr 3) (2336.35 KB),
 • uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mysłowicach na lata 2020 – 2022  (nr 8) (4308.47 KB),
 • uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2020  (nr 9) (4843.74 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 12) (6911.1 KB),  autopoprawka (2496.34 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 13) (4262.42 KB),  autopoprawka (381.88 KB),
 • zmian budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 14) (469.92 KB),
 • udzielenia poręczenia za zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach z tytułu spłat kredytu długoterminowego  (nr 15) (259.58 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 16) (1266.95 KB),  autopoprawka (380.28 KB).

5. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.

6. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

7. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

 • projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie pozbawienia Nikołaja Iwanowicza Agiejewa tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mysłowice  (nr 10) (66.72 KB),
 • projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miasta Mysłowice  (nr 11) (65.63 KB),
 • przyjęcie Sprawozdania z pracy Rady Miasta Mysłowice w 2019 roku,
 • przyjęcie Sprawozdań Komisji Rady Miasta Mysłowice z pracy w 2019 roku.

8. Wnioski i oświadczenia Radnych.

9. Zamknięcie sesji.