Zwołano Nadzwyczajną Sesje Rady Miasta w sprawie MPWiK Sp. z o.o. Mysłowice

W bieżącym miesiącu zostały zwołane dwie sesje Rady Miasta Mysłowice. Dzisiaj tj. 12.12.2019r. zwołana została nadzwyczajna Sesja RM. Tematem jest propozycja restrukturyzacji zadłużenia MPWiK Mysłowice.

W uzasadnieniu do tych uchwał czytamy :

„Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. W związku z tym nie posiada środków na wykup serii obligacji wymagalnej w grudniu 2019 r w kwocie 5.600.000,00 zł. Z uwagi na ustanowione zabezpieczenia obligacji w formie poręczenia Gminy Miasta Mysłowice istnieje realne zagrożenie jego realizacji.

Podjęto więc rozmowy z bankami w zakresie zmiany harmonogramu spłat zobowiązań z tytułu obligacji w celu dostosowania spłat do możliwości płatniczych spółki, koncentrując się głównie na wydłużeniu okresu kredytowania oraz spłaszczeniu rat. Wymaga to jednak zmiany istniejącego harmonogramu poręczeń Gminy Miasta Mysłowice

Wstępne rozmowy z bankami potwierdzają możliwość uzyskania zdolności kredytowej MPWiK sp. z o.o. do samodzielnej spłaty zobowiązań kredytowych. Wymagane jest jednak ustanowienie prawnego zabezpieczenia obligacji w formie poręczenia Gminy Miasta Mysłowice zgodnie z nowym harmonogramem odzwierciedlającym harmonogram spłat przyjęty w modelu finansowym.

Uzgodniono z bankami, które złożyły oferty w tym zakresie, zaciągnięcie przez MPWiK Sp. z o.o. kredytu długoterminowego w kwocie 44.000.000,00 zł po ustanowieniu poręczenia przez Gminę Miasto Mysłowice w kwocie 44.500.000,00 zł (spłata w latach 2020-2034). Poręczenie Gminy dodatkowo obejmie kwotę odsetek jedynie w roku 2034 do kwoty 500.000,00 zł. Uzyskane środki pozwolą na wykup obligacji w kwicie 44.000.000,00 zł tym samym umowa poręczenia wygaśnie ze względu na spłatę poręczonego zobowiązania przez spółkę, uwalniając zablokowane przez Gminę pokaźne środki latach 2019-2023.”

Zapraszamy do śledzenia Sesji RM, dziś g.18:00