Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 nie uległa zmianie.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 w porównaniu z rokiem 2018 nie uległa zmianie, ale opłaty będą różniły się w związku z aktualizacją granic użytków gruntowych terenów mieszkaniowych w Mysłowicach.

„W ramach realizacji projektu, którego celem jest budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwiększającej jakość i dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną – w okresie styczeń – październik 2018r., zmodernizowano bazę danych ewidencji gruntów i budynków. W wyniku prac modernizacyjnych dokonano aktualizacji granic użytków gruntowych terenów mieszkaniowych: B i Bp. Część gruntów sklasyfikowanych dotąd jako użytki rolne, po weryfikacji sposobu użytkowania gruntu została zaliczona do terenów mieszkaniowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.). Wprowadzono również do operatu ewidencji gruntów i budynków wiele nieujawnionych dotychczas budynków w tym garaży i budynków „gospodarczych”. Powyższe okoliczności wpłyną na wysokość podatku od nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 w porównaniu z rokiem 2018 nie uległa zmianie. Ewentualna zmiana wysokości podatku wynikać będzie wyłącznie ze zmian wynikających z aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie sposobu użytkowania nieruchomości stanowiących własność podatników. Zmiana wysokości podatku obejmie ostatnie miesiące 2018r. oraz okres od stycznia 2019r. Zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dla całej jednostki ewidencyjnej Mysłowice powodują konieczność wprowadzenia zmian w ewidencjach podatkowych i przeprowadzeniem kilkunastu tysięcy postępowań podatkowych. W związku z powyższym – większość podatników otrzyma decyzje za 2019 rok – później niż zazwyczaj. W konsekwencji prosimy wszystkich mysłowickich podatników o cierpliwość i wyrozumiałość.

W razie pytań i wątpliwości  Urząd Miasta  prosi o kontakt:

  • w sprawach zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków z Wydziałem Geodezji i Katastru pod nr telefonu: 32 31 71 410,
  • w sprawach podatku z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych pod nr telefonu: 32 31 71 302, 32 31 71 305.”

 

-informacja ze stony Urzędu Miasta Mysłowice