Uchwalenie budżetu na 2020r. i plany miejscowe Morgi, Wielka Skotnica-Katowicka-Bończyk.

Sesja Rady Miasta Mysłowice zacznie się o godzinie 15;00 w czwartek 19 grudnia. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2019 r.
  3. Uchwalenie budżetu Miasta Mysłowice na rok 2020, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

3.1.   budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok, http://www.bip.myslowice.pl/page/8070,rok-2020.html?id=4933

3.2.   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice.

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

4.1.    zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (nr 1),

4.2.        zatwierdzenia „Programu naprawczego SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach na lata 2019-2021” (nr 2),

4.3.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Ofiar Września (nr 3),

4.4.        wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego (nr 4),

4.5.        wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego (nr5),

4.6. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Orła Białego (nr 6),

4.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Skowronków (nr 7),

4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Hiacyntów (nr 8),

4.9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Janowskiej (nr 9),

4.10. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Stoińskiego 20 (nr 10),

4.11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Gabrieli Zapolskiej (nr 11),

4.12. wyrażenia opinii na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Katowickiej / (nr 12),

4.13. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach(nr 16),

4.14. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica – Katowicka – Bończyka w Mysłowicach (nr 17), Projekt tutaj

4.15. zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2019 rok (nr 14),

4.16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice (nr 15).

  1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.
  2. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.
  3. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

7.1.        rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Miasta Mysłowice w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej miasta o nazwie Dzielnica Słupna (nr 13),

7.2.        przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Mysłowice na rok 2020,

7.3.        przyjęcie planu pracy Rady Miasta Mysłowice na rok 2020.

  1. Wnioski i oświadczenia Radnych.
  2. Zamknięcie sesji.