Tematyka Sesji Rady Miasta Mysłowice 27 luty 2020r. wraz z załącznikami.

Data: 27 lutego 2020

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice, w tym:

 • przyjęcie protokołu z XVI nadzwyczajnej sesji z dnia 12 grudnia 2019 r.,
 • przyjęcie protokołu z XVII sesji z dnia 19 grudnia 2019 r.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku w Mieście Mysłowice w 2019 r.

4. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Mysłowice.

5. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

 • podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania ze stosowania na terenie Miasta Mysłowice jednorazowych opakowań oraz naczyń i sztućców wykonanych z plastiku – „MYSŁOWICE BEZ PLASTIKU”  (nr 5) (1940.76 KB).

6. Wnioski i oświadczenia Radnych.

7. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.

8. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Gabrieli Zapolskiej  (nr 1) (778.75 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Dworcowej  (nr 2) (759.18 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Jodłowa – Świerkowa  (nr 3) (734.47 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na okres 15 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Jana Wysockiego  (nr 4) (734.43 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania  (nr 6) (1742.84 KB),
 • powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach  (nr 12) (100.06 KB),
 • wyrażenia opinii na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej  (nr 7) (169.02 KB),
 • dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty  (nr 8) (1592.73 KB),
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (nr 9) (1720.47 KB),
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  (nr 10) (3396.26 KB),
 • wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mysłowice w 2020 roku  (nr 11) (624.49 KB),
 • zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 9 w Mysłowicach poprzez przeniesienie jego siedziby do budynku przy ul. Janowskiej 2 w Mysłowicach  (nr 13) (1503.12 KB),
 • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  (nr 14) (631.92 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XXIII/360/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe  (nr 15) (633.39 KB),
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Mysłowice a Spółką Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, na rzecz wspólnej realizacji projektów pn.: „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców” i projektu pn.: „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą”  (nr 16) (506.74 KB),
 • ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mysłowice, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  (nr 17) (1227.72 KB),
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mysłowicach na lata 2020 – 2022  (nr 18) (3573.8 KB),
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2020  (nr 19) (6196.31 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 20) (1758.82 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 21) (847.17 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 22) (2137.85 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 23) (2325.29 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 24) (1242.47 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 25) (2177.1 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 26) (597.6 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 27) (2095.21 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 28) (1900.91 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 29) (1170.79 KB),
 • zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 30) (12371.32 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 31) (4483.15 KB),
 • zmian budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 32) (139.49 KB),
 • zmian budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 33) (488.5 KB),
 • udzielenia poręczenia za zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach z tytułu spłat kredytu długoterminowego  (nr 34) (258.98 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 35) (1267.25 KB).

10. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Na oficjalnej stronie UM brak jest wykazu tematyki posiedzeń RM Mysłowice, dlatego prezentujemy państwu scan.

😉