Program Czyste Powietrze w Mysłowicach

Od 13 listopada w każdą środę od 7:30 do 15:30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice można składać wnioski do programu „Czyste Powietrze”.

Na wniosek jednego z radnych -Mariusza Wielkopolana, miasto Mysłowice podpisało porozumienie z WFOŚiGW dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze” w Mysłowicach. Zamiast w Katowicach, Mysłowiczanie będą mogli składać wnioski do tego programu w Urzędzie Miasta Mysłowice. Porozumienie zakłada przyjmowanie wniosków  o dofinansowanie i dokonywanie ich wstępnej weryfikacji. W punkcie można otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje o Programie. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania.

Beneficjentami  Programu są osoby fizyczne:

  1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
  2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Jak wnioskować, rozliczyć oraz jakie dokumenty są nam potrzebne znajdziecie państwo w poniższych linkach:

 

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

https://www.wfosigw.katowice.pl/jak-wnioskowac.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/jak-rozliczyc-dofinansowanie.html