Pięć naborów o dofinansowania unijne ruszy jeszcze w 2019r.

Jak informuje nas portal samorządowy 30 grudnia rozpocznie się pięć naborów wniosków o unijne dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Do kiedy będzie można je składać? Tu już terminy są różne.

Czy w Mysłowicach skorzystamy z tej dodatkowej szansy?

  • Najwięcej czasu będą mieli beneficjenci działań „Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego”-(Mysłowice) (do 6 kwietnia 2020) oraz „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego” (do końca kwietnia 2020). 
  • W działaniu „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego” jednocześnie ruszą dwa nabory.
  • Najkrócej trwający nabór, bo do 27 lutego 2020, dotyczyć będzie „Rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego” -(Mysłowice).

W obu przypadkach o dofinansowania mogą się starać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Związek Metropolitalny; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego.

W przypadku pierwszego z konkursów pieniądze z RPO można pozyskać na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Jeśli chodzi o „Efektywność energetyczną” w grę wchodzą: modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych; wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła; budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

 

informacja z  www.portalsamorzadowy.pl