Mysłowice –skażona ziemia! cz.2

Nawieziona ziemia na teren zlokalizowany przy ul. Księdza Norberta Bończyka w Mysłowicach stanowi odpad zanieczyszczony metalami ciężkimi.

…cd artykułu z 14 września 2017r.

Mieszkańcy, po bezowocnej walce, w której stawką jest ich zdrowie, złożyli „skargę na bezczynność Prezydenta” Pana Edwarda Lasoka do Rady Miasta Mysłowice. Można by powiedzieć, że rzekomej bezczynności nie było. Prezydent nakazywał: badać, analizować, przeprowadzać kontrole, doprowadzając, że posiadacz „niebezpiecznych odpadów” (MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach) złożył wniosek o zmianę zezwolenia na odzysk tychże odpadów. W końcu nakazuje spółce przedstawić plan dalszego postępowania w związku z nawiezionym materiałem na teren przy ul. Księdza Norberta Bończyka w Mysłowicach. W dodatku MPWiK informuje, że zleca kolejne badanie gruntów -to już czwarte –Wyższej Szkole technicznej w Katowicach. Niniejszy projekt ma przygotować ocena wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska wraz z opracowaniem metod remediacji –wyniki mają być 10.05.2016r.

Jaki mieliśmy efekt tych działań? „Odpady niebezpieczne”, ”zanieczyszczone metalami ciężkimi” do chwili obecnej znajdują się w „miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania” -tj. kilkadziesiąt metrów od domów zagrożonych mieszkańców -orientacyjna mapka poniżej, (cytaty pochodzą z pism Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach).

Na posiedzeniu Komisji Rady Miasta 20.04.2016r. oraz na Sesji Rady Miasta Mysłowice 28.04.2016r. skarga mieszkańców zostaje przegłosowana za bezzasadna. W zaistniałej sytuacji Klub Radnych PiS Mysłowice składa wniosek do Prezydenta Miasta Mysłowice o wydanie decyzji, nakazującej posiadaczowi odpadów do „niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania” tj. z terenu zlokalizowanego przy ul. Księdza Norberta Bończyka w Mysłowicach. Taki sam wniosek formalny składa do Rady Miasta Mysłowice o podjęcie działań zmierzających do wydania decyzji przez Prezydenta Miasta. Tylko pięciu radnych jest za przyjęciem wniosku, radni: Wielkopolan Mariusza, Lelonek Eugeniusz, Zajkowski Józef, Wójtowicz Dariusz oraz Tomasz Palka.

W związku z powyższym Klub Radnych PiS Mysłowice w składzie: Mariusz Wielkopolan, Eugeniusz Lelonek, Józef Zajkowski, w dniu 02.05.2016r. złożyli ZAWIADOMIENIE do Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działaniu na szkodę interesu publicznego mieszkańców miasta Mysłowice przez Prezydenta Miasta Mysłowice Pana Edwarda Lasoka. Zgodnie z art.26 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, Prezydent nie wydał decyzji „do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.”

cdn…!!!!!

Powyżej miejsce składowania. Mapa poglądowa.