Mysłowice –skażona ziemia! cz.1

Nawieziona ziemia na teren zlokalizowany przy ul. Księdza Norberta Bończyka w Mysłowicach stanowi odpad zanieczyszczony metalami ciężkimi.

Na początku grudnia 2015r. mieszkańcy miasta Mysłowice wystosowali list interwencyjny do Prezydenta Miasta, z prośbą o natychmiastowe wstrzymanie wywozu ziemi i odpadów z terenu budowy przyszłego centrum handlowego Quick Park w Mysłowicach na teren do tego nieprzeznaczony i będący w bliskim ich sąsiedztwie.

Kopalnia Piasku Jęzor Sp. z o.o. z Jaworzna (były wykonawca robót ziemnych Quick Parku w Mysłowicach) zleciła wykonanie badań gruntu przez renomowane laboratorium posiadające akredytacje –firma JARS Sp. z o.o. Badania wykazały przekroczenia dopuszczalnych zawartości metali ciężkich takich jak: ołów, arsen, kadm i cynk. Prezydent Miasta nie uznał ich za wiarygodne.

Następnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pobrał próbki z terenu budowy przyszłego centrum handlowego -„uśrednioną, reprezentatywną próbę ziemi z wykopów”. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że przekroczona została zawartość następujących zanieczyszczeń: arsen, cynk, kadm.

MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach, zleciła przeprowadzenie kolejnych badań przez Centralne Laboratorium Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Na podstawie tych badań WIOŚ w Katowicach „ponownie informuje” Prezydenta Miasta,  iż „glebę lub ziemię uznaję się za zanieczyszczoną, gdyż stężenie co najmniej jednej jej substancji przekracza wartość dopuszczalną”. Ponadto, 14 marca 2016r. WIOŚ w Katowicach zwraca się o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się postępowanie administracyjne na podstawie „art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach – nakazujące posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”.

cdn…