Mieszkańcy złożyli kolejne uwagi do propozycji planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Morgi.

 

W związku z przedstawioną propozycją planu zagospodarowania przestrzennego ujętego w  Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, na podstawie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., w tym przebudowy ulicy Ofiar Września, Iwaszkiewicza i nowych dróg łączących ul. Pukowca z Sienkiewicza oraz Kotarbińskiego, grupa mieszkańców wniosła uwagi dotyczące klas, szerokości i przebiegu dróg oraz oczekujemy wprowadzenia następujących zmian:

 1. zmiany klasy ul. Ofiar Września na klasę D oraz zmniejszenie jej planowanej szerokości do maksymalnie 9 metrów z uwzględnieniem chodnika i pozostawieniem pasów zieleni,
 2. zmniejszeniu planowanych szerokości (do 11 metrów), 4KDL, 5KDL, oraz zmiany ich klasyfikacji z dróg publicznych lokalnych (klasa L) na drogi publiczne dojazdowe (klasa D) z zaplanowaniem pasów zieleni,
 3. wydzielenie/pozostawienie obszarów zieleni, które są stale pomniejszane kosztem budowy szerokich pasów drogowych i sprzedaży terenów pod zabudowę,
 4. zmiany przebiegu drogi (zaznaczonej na mapie) na zamkniętą na granicy działek o nr. 3167/20 i 2925/21, ze względu na spełnienie niezbędnego warunku dostępu do drogi publicznej od strony 1 KDG/ KDA i kolejnych 2 dostępów od strony ul. Pukowca.

Uzasadnieniem powyższych uwag to przede wszystkim to, że poszerzenie ul. Ofiar Września zgodnie z przedłożonym projektem oraz pozostałych ulic, zwłaszcza w połączeniu z ul. Pukowca, nie znajduje uzasadnienia ze względu na fakt, że równoległa do ulicy Ofiar Września ulica Henryka Sienkiewicza została wyremontowana i ze względu na swą szerokość, nawierzchnię, chodniki oraz połączenie z ulicą Pukowca i Wybickiego jest przystosowana do prowadzenia nią nawet intensywnego ruchu samochodowego. Nie znajdujemy zatem uzasadnienia – wynikającego z natężenia ruchu ani ekonomicznego – dla tego, by wielkim nakładem środków poszerzać ulicę Ofiar Września do rozmiarów ulicy Sienkiewicza. Ponadto takie poszerzenie spowoduje znaczne natężenie ruchu samochodowego, w tym transportu ciężarowego oraz w znaczący sposób wpłynie na pogorszenie warunków bytowych osób zamieszkujących ten teren. Ta część dzielnicy, dotąd spokojna, stanie się jej ruchliwym centrum.

Mieszkańcy argumentują to na podstawie doświadczeń jakie nabyli w trakcie remontu ul. Sienkiewicza.  Cały transport samochodowy skierowany był przez ul. Ofiar Września, co spowodowało ogromne natężenie ruchu samochodowego (nie tylko samochodów osobowych, ale również dostawczych i ciężarowych). Znacząco wzrósł poziom hałasu i spalin. Zniszczono pasy zieleni -nikt  nie badał wówczas natężenia ruchu na tym odcinku.

Budowa zgodnie z planami z całą pewnością spowoduje, że sytuacja z czasów remontu stanie się codziennością w życiu mieszkańców, gdyż ul. Ofiar Września wraz z planowanymi 4KDL i 5KDL staną się skrótem dla wielu osób przemieszczających się z kierunków Katowic, Larysza i Wesołej oraz będzie alternatywą w przypadku korków i stale pogarszającej się fatalnej nawierzchni ul. Pukowca.

Mieszkańcy Ponadto apelują  o to aby mieć na uwadze:

 1. Natężenie ruchu wpłynie bezpośrednio na komfort życia.
 2. Nasilenie ruchu może wpłynąć na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających tą drogą do szkoły (bardzo często jeżdżących na rowerach).
 3. Poszerzenie pasa drogowego spowoduje, że niektóre nieruchomości będą miały drogę prawie pod oknami domu.
 4. Część nieruchomości zostanie wywłaszczona po znacznie zaniżonych kosztach w  stosunku do ceny nabycia (70PLN/200PLN i powyżej), na potrzeby poszerzenia i  budowy pasa drogowego.
 5. Mieszkańcy podczas wywłaszczania mogą zostać pozbawieni pasów zieleni, w które zainwestowali nie tylko pieniądze, ale swoją ciężką pracę.
 6. Z całą pewnością nastąpi spadek cen nieruchomości będących w pierwszej linii zabudowy pasa drogowego, nie stanowiących już miejsca do spokojnego zamieszkania.
 7. Nie widzimy zasadności budowania równie szerokich ulic jak ul. Sienkiewicza i  Pukowca, zwłaszcza, że jest to tylko teren zabudowy jedno i wielorodzinnej, a w/w ulice są w bliskim sąsiedztwie.
 8. Nie ma informacji czy prognoza finansowa uwzględnia koszty przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnych, podjazdów itp. posesji znajdujących się przy ulicy Ofiar Września poniesione przez właścicieli nieruchomości.
 9. Poszerzenie ulicy Ofiar Września wiązać się będzie z koniecznością zburzenia między innymi: ogrodzeń, bram czy wycinką znajdujących się na tym terenie drzew, w które zainwestowali właściciele nieruchomości.
 10. Koszt budowy tak szerokich dróg jest znacznie droższy ze względu na koszt materiałów i kwestie wywłaszczeniowe. Nie przedstawiono nigdzie argumentów, które świadczyłyby o takiej konieczności. Jest to, w naszym przekonaniu, działanie wysoce nieekonomiczne.

Mieszkańcy  oczekują od Przedstawicieli Władzy oraz osób piastujących odpowiednie urzędy podjęcia odpowiednich działań zgodnie z ich oczekiwaniami. Wystarczy słuchać głosu mieszkańców.