Kto próbuje manipulować Prezydentem i Radnymi wobec mieszkańców?

 

W dniu 21.01.2019r na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa radni, prezydent oraz licznie zebrani Mysłowiczanie debatowali nad projektami 2 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Morgi oraz Wielka Skotnica – Katowicka – Bończyka. Mieszkańcy oraz ich reprezentanci jeszcze przed komisją dwukrotnie spotkali się z prezydentem i poinformowali go o swoich zastrzeżeniach i obawach dotyczących zapisów w tych planach po tym, jak po objęciu władzy prezydent odrzucił wszystkie zgłoszone uwagi w projekcie na Bończyku (zgłoszone przez rekordową liczbę mieszkańców – 125 osób). Zanim w skrócie zostaną przedstawione uwagi i argumenty mieszkańców wypada zacytować słowa Prezydenta Dariusza Wójtowicza wypowiedziane na tej komisji: (…) Kilka dni temu spotkałem się z mieszkańcami Bończyka, którzy wnieśli bardzo wiele uwag i nie chciałbym stawać po którejś ze stron ale uwagi te są bardzo rzeczowe, bardzo żywotne dla ich dzielnicy i nie wyobrażam właśnie sobie jako radny czy my wspólnie jako samorząd działali wbrew mieszkańcom, wbrew temu jak oni chcą widzieć swoją dzielnicę w przyszłości. Zaangażowanie mieszkańców jest godne szacunku i powinniśmy zrobić wszystko aby tez nawet cofnąć się troszeczkę do tyłu i przesunąć w czasie pewnego rodzaju decyzje i mam nadzieję, że dzisiejsza komisja jest tym dniem tak jak powiedział Pan radny Mariusz Wielkopolan, że jest to dzień, który powinien stać się czasem czy tam od dzisiaj zapadnie decyzja, która będzie prospołeczna, wychodząca na przeciw mieszkańców (…)

Po prezentacji i przedstawieniu zapisów oraz założeń obu planów przez Kierownika Sekcji Planowania i Analiz Pana Dominika Lorenca mieszkańcy i radni odnieśli się do przedstawionych założeń. W trwającej prawie 4 godziny dyskusji padło mnóstwo zarzutów oraz oskarżeń do przedstawionych planów i ich zapisów więc wymienimy tylko najważniejsze z nich: brak uwzględnienia wniosków mieszkańców oraz zapisów decyzji o warunkach zabudowy z 2015 roku w sprawie warunków utworzenia parku na Bończyku, ustalenie przebiegu planowanych dróg w dzielnicy Morgi bez zgody ich właścicieli oraz ciągów pieszych, jezdnych lub rowerowych w obu planach,  wskazanie, że kilkadziesiąt zapisów obydwu planów nie jest zgodnych z obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice, pokazanie, iż niektóre zapisy są niezgodne z obowiązującym prawem budowlanym ponieważ definiują pojęcia ustawowo już zdefiniowane (nowa definicja w planie jest niezwykle korzystna dla developerów), Kierownik Sekcji Planowania nie był też w stanie merytorycznie odpowiedzieć na pytania radnych i mieszkańców między innymi dlaczego nie uwzględniono składanych przez nich uwag, a uwzględniono uwagi oraz treści o które nikt nie wnosił podczas dwóch kolejnych procedur i publicznych wyłożeń planów (!) Szczególnie jest to niezrozumiałe w zapisach dotyczących wykupu drogi za kilkaset tysięcy złotych od prywatnego przedsiębiorcy budowlanego na jego prywatnym terenie do jego prywatnej inwestycji, poproszono o wytłumaczenie dlaczego znacznie zwiększono w obydwu planach wiele współczynników korzystnych dla developerów.

Należy wspomnieć, iż obecnie obowiązujące wskaźniki które mają zostać zwiększone były między innymi ustalone wtedy kiedy obecny Kierownik Sekcji Planowania był jeszcze Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa za nim ówczesny Prezydent Lasok odwołał go z tej funkcji.  Jego dymisja nastąpiła po spotkaniu w urzędzie miasta w dniu 23.04.2014, na którym omawiano nieprawidłowości dotyczące wydawanych decyzji pozwoleń na budowę, niezgodności projektu budowlanego z obowiązującym prawem oraz braku zgodności projektów budowlanych z decyzją o warunkach zabudowy (wydaną przez obecnego Kierownika Sekcji Planowania) na terenie dawnego ogrodnictwa, terenu w nowym MPZP gdzie mają zostać znacznie zwiększone wskaźniki i gdzie znajduje się wspomniana już droga, którą miasto (a właściwie mieszkańcy) mają wykupić pomimo że żadna strona o to nie wnosiła….

Aby zamknąć temat jak zapisy i treść omawianych projektów zostały przyjęte przez radnych oraz mieszkańców można zacytować słowa prowadzącego obrady, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i byłego Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice Grzegorza Łukaszka: „(…) dokument (projekt MPZP) niestety nie spełnia oczekiwań ani mieszkańców, ani radnych w tej chwili tym bardziej, że większość radnych po raz pierwszy ma do czynienia z tym i rzeczywiście tak jak Pan powiedział pierwsze głosowanie to jest zgodność z planem, dopiero potem są głosowania uwag i dopiero potem głosowanie samego planu. To jest przed nami przypuszczam ale kiedy naprawdę dzisiaj jest duży znak zapytania ponieważ to co tu dzisiaj słyszymy świadczy o tym, że prace nad tym, nad tymi projektami będą musiały jeszcze długo potrwać” (…) oraz (…) z debaty wynika, że rzeczywiście dokument jest, no myślę delikatnie mówiąc nie przygotowany do tego aby stanąć pod obrady Rady (…)

Dodatkowo wobec powyższych przytoczonych faktów i w odniesieniu do dyskusji nad projektami planów radni, członkowie komisji jednogłośnie przegłosowali wniosek o przesunięciu omawianych projektów MPZP do etapu ponownego rozpatrzenia złożonych uwag mieszkańców przez UM Mysłowice – link do nagrania audio z całej komisji jest pod artykułem.

Wydawać by się mogło, że wszystko do tego momentu jest jasne i transparentne bo uchwalono na jaki etap mają wrócić plany oraz przedstawiono merytoryczne argumenty jakimi mieszkańcy uzasadnili swój sprzeciw wobec projektów. Tymczasem stało się coś bardzo dziwnego i niejasnego. W dniu 21.02.2019, a więc miesiąc po styczniowej komisji odbyło się nieformalne i pozakulisowe spotkanie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Morgi i Bończyk, na które podobno w imieniu prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza zaproszono przewodniczących klubów oraz radnych, którzy byliby zainteresowani tym tematem. Biorąc pod uwagę fakt, że radni dowiedzieli się mailem o spotkaniu z ledwie 3 dniowym wyprzedzeniem na samym spotkaniu było może 2 lub 3 radnych którzy brali udział w komisji w dniu 21.01.2019r. Co ciekawe, na zamkniętym dla mieszkańców spotkaniu w lutym dyskusję prowadził i referował Kierownik Sekcji Planowania i Analiz Pan Dominik Lorenc, ten sam, który na spotkaniu w styczniu nie był w stanie odpowiedzieć merytorycznie na pytania zadawane przez radnych i mieszkańców. Trudno zrozumieć i odgadnąć jakie czynniki nagle spowodowały, że kierownik przekonywał uczestników o szybkiej konieczności uchwalenia MPZP skoro jeszcze miesiąc temu dokładnie te same projekty skrytykowali wszyscy uczestnicy styczniowej komisji, a sam zainteresowany nie raczył przedstawianych argumentów w lutym przedstawić na komisji w styczniu. Na pewno pomógł mu fakt, że nie było mieszkańców oraz radnych którzy merytorycznie mogliby się odnieść do jego wizji i wynaturzeń jak również to, że komisja w styczniu była nagrywana, a nieformalne posiedzenie w lutym zapewne już nie więc teoretycznie mówić można było wszystko bez obawy, że ktoś kiedyś do jego słów się odniesie i może je przytoczy.

Panie Prezydencie, jeżeli rzeczywiście to Pan był inicjatorem lutowego spotkania to w jakim celu zostało ono zwołane i co tym spotkaniem zamierzano osiągnąć? Jak to się ma do Pana cytowanych słów z komisji styczniowej i podjętego jednogłośnie przez radnych wniosku o cofnięcie projektów planów do etapu ponownego przeanalizowania uwag złożonych przez mieszkańców?

Czy naprawdę nic nie nauczyła ludzi sprawujących władzę w tym mieście, sprawa sprzedaży ziemi obok sklepu Aldi pod kolejne markety i związana z tym wycinka dziesiątek jak nie setek zdrowych drzew wraz z likwidacją resztek zieleni w dzielnicy? Dla przypomnienia za decyzją o sprzedaży ziemi zagłosowali prawie wszyscy radni na sesji w czerwcu 2017 w tym obecny prezydent miasta który był wtedy radnym. Co prawda radni chyba w marcu 2017 roku odrzucili możliwość sprzedaży tego terenu, ale ówczesny prezydent „kuchennymi drzwiami” wprowadził ponownie projekt na sesję zaraz po jej rozpoczęciu uniemożliwiając tym samym omówienie i zaopiniowanie tej decyzji na odpowiednich komisjach w czerwcu. Wobec braku merytorycznej dyskusji na samej sesji decyzja o przetargowym zbyciu działki została przesądzona. Zamiast dyskusji o skutkach tej sprzedaży rozmawiano o braku pieniędzy na remonty dróg które to pieniądze miały pochodzić z tej właśnie sprzedaży lub powoływano się na jakieś ustalenia na komisji dzień wcześniej. Jak się to skończyło widzą i słyszą dzisiaj wszyscy, dramatyczne protesty mieszkańców, nielegalna wycinka drzew, reportaże w telewizji. Nic już nie pomogą już wnioski do prokuratury, (która sprawę sprzedaży działki umorzyła) ani też tłumaczenia radnych, że „zostali wprowadzeni w błąd podczas sesji”. Zamiast poczekać na ustalenie warunków dla tego terenu w powstającym obecnie MPZP i ewentualną sprzedaż działki za co najmniej dwukrotnie większą kwotę po raz kolejny zakulisowe ustalenia i niejasne motywacje doprowadziły do patologicznej sytuacji – link do przebiegu sesji pod artykułem.

W związku powyższym powstaje pytanie czy w analogiczny sposób jak opisywana sprawa sprzedaży terenu obok Aldi zostanie potraktowana procedura uchwalenia przez Radę Miasta MPZP Morgi oraz MPZP Wielka Skotnica- Katowicka – Bończyka skoro urzędnicy i ich metody pomimo zmian spowodowanych wyborami pozostali ci sami?

Panie Prezydencie, mieszkańcy którzy tak licznie przybyli na komisję w styczniu mogą ponownie przyjść na kolejna komisję i po raz kolejny w rzeczowy oraz merytoryczny sposób przedstawić swoje argumenty jeśli tylko będą mieli taką szansę bo walczą o przyszłość swoją i swoich dzielnic. Jeżeli dostaną taką szansę to będą mieli nadzieję, iż tym razem prowadzący ten proces ze strony urzędu Kierownik Sekcji Planowania i Analiz będzie również merytorycznie przygotowany oraz gotowy na uczciwą i rzeczową dyskusje, że nie będzie milczał kiedy będą zadawane konkretne pytania, a jego aktywne pozakulisowe działania nie będą już prowadzone poza radnymi Komisji Gospodarki i mieszkańcami miasta.

 

Nie łatwo wypowiadane zapewnienia i obiecanki ale realne działania odpowiedzialnych osób pokażą czy potrzeby i pragnienia mieszkańców Mysłowic są najważniejsze dla ludzi którzy obecnie sprawują władze i ustalają prawo w naszym mieście.

 

nagranie audio z Komisji Gospodarki w dniu 21.01.2019 roku https://drive.google.com/drive/folders/1neYMoDKm6KWuVLLLcItbQNxLWc_Aibjc

MPZP Morgi od 03:15  ;    MPZP Wielka Skotnica- Katowicka – Bończyka od 01:52:50

Sesja z Rady Miasta w dniu 29.06.2017 roku – https://www.youtube.com/watch?v=edo24R0fszU

fragmenty od 14:00 do 20:40 oraz od 4:02:00 do 4:13:10